REGULAMIN PORTALU SMAK-WINA.PL

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Prawa autorskie

§ 4 Dane kontaktowe Sprzedawcy

§ 5 Wymogi techniczne

§ 6 Składanie zamówień

§ 7 Płatności

§ 8 Realizacja zamówień

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

§ 10 Reklamacje i zwrotu

§ 11 Dane osobowe

§ 12 Zastrzeżenia

§ 1

DEFINICJE

 1. Portal – rozumieć przez to należy serwis informacyjny prowadzony przez Właściciela pod adresem www.smak-wina.pl. Częścią Portalu jest Sklep.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na Portalu
 3. Sprzedawca – SKW Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-506), przy ul. Stryjskiej 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydziała Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000386010, NIP 5842713772, REGON 221210433
 4. Właściciel – SKW Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-506), przy ul. Stryjskiej 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydziała Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000386010, NIP 5842713772, REGON 221210433
 5. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu na Portalu
 6. Konsument – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal smak-wina.pl jest serwisem informacyjnym o winach – pochodzeniu, metodach produkcji, historii winnic. Częścią Portalu jest Sklep oferujący sprzedaż wyłącznie napojów bezalkoholowych w rozumieniu art. 46 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Właścicielem Portalu i Sklepu jest firma Skarbnica Win Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-506), przy ul. Stryjskiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydziała Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000386010, NIP 5842713772, REGON 221210433 (dalej jako „SKW Sp. z o.o.”).
 3. Wszystkie podane na Portalu ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 4. Ceny widniejące na Portalu oraz opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na Portalu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na Portalu.

§ 3

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie treści zamieszczone na Portalu, w tym w szczególności: opisy produktów,
  zdjęcia produktów, artykuły tematyczne, poradnik winiarski stanowią „Utwory” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , do których wszelkie prawa przysługują SKW Sp. z o.o.
 2. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie treści zawartych na Portalu bez uzyskania wcześniejszej zgody SKW Sp. z o.o. jest zabronione.
 3. Chęć wykorzystania treści merytorycznych Portalu należy każdorazowo zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@smak-wina.pl.
 4. Zgoda na wykorzystywanie treści zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres email strony zainteresowanej.

§ 4

DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY

Dane Sprzedawcy umożliwiające Kupującemu kontakt:

1) adres pocztowy:

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.:

3) adres poczty elektronicznej:

§ 5

WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu potrzebne jest:
 1. urządzenie z dostępem do Internetu,
 2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
 3. Dla złożenia konta na Portalu, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 6

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Do złożenia zamówienia wymagane jest posiadanie konta na portalu smak-wina.pl, co łączy się z rejestracją użytkownika.
 2. Podczas dokonywania rejestracji Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Zamówienia dokonuje się poprzez dodanie wybranych produktów do wirtualnego koszyka oraz wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu Portalu. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi warunek zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Na skutek dokonania zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z Sprzedawcą.

§ 7

PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie Kupujący można zapłacić:
 1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (tradycyjny przelew bankowy),
 2. za pośrednictwem platformy płatniczej DOTPAY (płatność online),
 3. przy odbiorze u Kuriera doręczającego przesyłkę.
 4. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności tradycyjnym przelewem bankowym czas oczekiwania na zaksięgowanie płatności wynosi 3 dni robocze. Po tym czasie SKW Sp. z o.o. ma prawo do anulowania zamówienia, usunięcia go z systemu i odmowy jego realizacji.
 1. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy.
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

§ 8

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja zamówionych produktów odbywa się poprzez:
 1. wysyłkę zamówionego towaru poprzez zewnętrznego operatora logistycznego,
 2. dostawę towaru bezpośrednio przez pracowników Sprzedawcy na terenie Trójmiasta;
 3. odbiór towaru przez Kupującego w sklepie Wino i Sery, ul. Wielkopolska 26, 81-552 Gdynia (Orłowo), od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-18.00, w soboty w godzinach 10.00-14.00;
 1. Wysyłka zamówionego towaru dokonywana jest poprzez zewnętrznego operatora logistycznego – firmę kurierską, w ciągu 1 dnia roboczego po odnotowaniu płatności dokonanej online lub przelewem bankowym oraz przy złożeniu zamówienia płatnego przy odbiorze. W przypadku wystąpienia problemów technicznych mogących wpłynąć na wydłużenie realizacji zamówienia, pracownik Portalu skontaktuje się z klientem w celu ustalenia terminu realizacji zamówienia.
 2. Dostawa zamówionego towaru następuje:
 1. za pośrednictwem operatora logistycznego w godzinach 8:30 – 18:00;
 2. transportem własnym SKW Sp. z o.o., w godzinach 12.00 – 20.00, na terenie Trójmiasta;
 1. Warunkiem wysłania zamówienia jest podanie poprawnych danych adresata: imię, nazwisko, numer telefonu.
 2. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, indywidualnego ustalenia kosztów dostawy, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 3. W przypadku braku możliwości skutecznego dostarczenia przesyłki pod podany adres, przy zamówieniach realizowanych poprzez firmę kurierską, zostanie podjęta ponowna, jednokrotna, nieodpłatna próba dostarczenia zamówionego towaru, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną z odbiorcą poprzez numer telefonu podany w formularzu zamówienia.
 4. Jeśli Kupujący nie będzie odbierał przesyłki osobiście, ma on obowiązek poinformować osoby odbierające przesyłkę lub desygnowane do jej odebrania o regulaminie i zasadach odbierania przesyłek. Nie będą przyjmowane reklamacje z tytułu uszkodzeń, które nie zostały stwierdzone podczas odbioru. Przesyłkę może odebrać tylko osoba pełnoletnia.
 5. Czas dostawy zamówionego towaru zadeklarowany przez operatorów kurierskich to 48 godzin. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy czas dostawy będzie dłuższy niż wskazany powyżej. Wszelkie roszczenie z tytułu ewentualnego wydłużenia się czasu dostawy klient kieruje bezpośrednio do operatora odpowiedzialnego za dostawę przesyłki.

§ 9

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: SKW Sp. zo.o., ul. Stryjska 13, 81-506 Gdynia bądź drogą elektroniczną na adres info@smak-wina.pl.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Konsumentowi w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (butelki nie mogą być otwarte ani uszkodzone). Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.
 6. Koszt bezpośredni zwrotu towaru ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 7. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności zostaną przekazane na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności zostanie zrealizowany z wykorzystaniem przelewu bankowego. Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Konsumentowi odbiór towaru.
 12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca wystawi Konsumentowi fakturę korygującą, którą odeśle na adres Konsumenta.
 13. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane przez niego towary nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 14. Zawierając umowę Konsument potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 10

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, bądź gdy zawartość przesyłki nie odpowiada zamówieniu, Kupujący może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dostarczonego towaru, przesłać wraz z opisem zaistniałej sytuacji w wiadomości e-mail na adres info@smak-wina.pl oraz skontaktować się telefonicznie z Sprzedawcą. Przesłana wiadomość będzie podstawą do uzupełnienia lub wymiany towaru zgodnego z zamówieniem kupującego.
 3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 4. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się:
 1. w przypadku reklamacji składanej przez Konsumenta – na koszt Sprzedawcy,
 2. w przypadku pozostałych reklamacji – na koszt Kupującego

za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej przez Konsumenta, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów transportu.

 1. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Jednocześnie zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący nie będący Konsumentem, traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).
 3. Zwroty i reklamacje, po uprzednim zawiadomieniu mailowo info@smak-wina.pl, należy odesłać na adres Skarbnica Win Sp. z o.o., ul. Stryjska 13, 81-506 Gdynia
 1. Koszt przesyłki zwrotnej znajduje się po stronie Kupującego. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

§ 12

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Portalu i Sklepu jest Właściciel.
 2. Dane podane przy rejestracji i złożeniu zamówienia pozostają wyłącznie do użytku Właściciela portalu smak-wina.pl i nie są udostępnianie ani sprzedawane żadnym podmiotom niezwiązanym z realizacją zamówienia. Składając zamówienie, zamawiający zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 3. Dane podane jako dane adresowe do wysyłki zamówienia: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres, kod pocztowy zostaną przekazane zewnętrznemu operatorowi logistycznemu celem realizacji dostawy.
 4. Zakładając konto na portalu smak-wina.pl, klient zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz na wysyłkę materiałów promocyjnych na dane korespondencyjne widniejące aktualnie na koncie klienta.
 5. Użytkownik może w każdej chwili skasować swoje konto na portalu smak-wina.pl poprzez wysłanie takiej prośby na adres info@smak-wina.pl
 6. Dane podane przy złożeniu zamówienia bez dokonania rejestracji w serwisie wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówień, a także celach księgowych i informacyjnych.
 7. Wszystkie dane są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Portalu.

§ 13

ZASTRZEŻENIA

 1. Portal smak-wina.pl dokłada wszelkich starań do rzetelności opisów oferowanych produktów, zastrzega jednak możliwość występowania ewentualnych błędów w opisach oraz rozbieżności pomiędzy zamieszczonymi zdjęciami, a faktycznie otrzymanym towarem.
 2. Zawartość alkoholu w oferowanych wina bezalkoholowych wynosi poniżej 0,05%.
 3. Spożycie produktów oferowanych przez portal smak-wina.pl nie wywołuje żadnych negatywnych implikacji zdrowotnych, jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w kwestii wpływu spożycia win bezalkoholowych na stan zdrowia, należy zasięgnąć porady lekarskiej.


Załączniki:

 1. Informacja dotycząca uprawnienia do odstąpienia od umowy
 2. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Back to Top