POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W

SKW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spis treści

1.         PODSTAWA PRAWNA……………………………………………………………………………… 3

2.         CEL OPRACOWANIA DOKUMENTU………………………………………………………… 3

3.      PODSTAWOWE DEFINICJE………………………………………………………………………… 3

4.      CELE I STRATEGIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA…………………………………… 4

5.      ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA……………………………… 5

6.     ELEMENTY I ŚRODKI ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH.………………………………………………………………………………………………………………………. 6

8.     ROZPOWSZECHNIANIE I ZARZĄDZANIE DOKUMENTEM  POLITYKI………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1.          PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza „Polityka bezpieczeństwa” stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

2.       CEL OPRACOWANIA DOKUMENTU

 1. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest wytyczenie zasad i wymagań w zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych SKW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdynia (dalej „SKW”), biorąc pod uwagę, że w jednostce organizacyjnej  nie został powołany Inspektor Ochrony Danych. Ponadto, celem niniejszej Polityki Bezpieczeństwa jest ochrona danych osobowych, przetwarzanych przez SKW w szczególności ich ochrona przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz przed zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wypracowane zasady i wymagania mają ukierunkować działania zmierzające do budowy systemu bezpieczeństwa, a potem jego utrzymywania podczas eksploatacji, na poziomie odpowiadającym potrzebom organizacji.
 • Dokument ten jest również wyrazem świadomości SKW wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, w tym w szczególności prawa osób fizycznych powierzających swoje dane osobowe. Mając to na uwadze SKW deklaruje:
 • zamiar podejmowania wszelkich działań niezbędnych do ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,
 • zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w firmie w zakresie problematyki bezpieczeństwa danych,
 • zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonywania przez zatrudnione osoby,
 • zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji będzie weryfikowana i dostosowywana w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
 • Przeglądy dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

 

3.       PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Administrator danych – SKW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni  (dalej jako: „SKW”),
 2. dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej , możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 3. dostępność danych – właściwość gwarantująca, że osoby, które są upoważnione i którym informacje są potrzebne, mają do nich dostęp w odpowiednim miejscu i czasie
 4. informatyczne nośniki danych – materiały lub urządzenia służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych osobowych w postaci cyfrowej lub analogowej,
 5. integralność danych – właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
 6. poufność danych – właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom,
 7. przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje lub zestaw operacji wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, porządkowanie, przeglądanie, pobieranie, udostępnianie, rozpowszechnianie, dopasowywanie lub łącznie, ograniczanie, usuwanie i niszczenie,
 8. rozliczalność danych – właściwość zapewniająca, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi,
 9. rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024),
 10. ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w części w jakiej uchyliła przepisy pierwszej ustawy,
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 12. usuwanie danych – zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (”anonimizacja”),
 13. państwo trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 14. zarządzanie ryzykiem – proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych, przy za-chowaniu akceptowalnego poziomu kosztów.

4.       CELE I STRATEGIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Głównym celem Polityki bezpieczeństwa jest ochrona danych osobowych, przetwarzanych przez SKW, w szczególności ich ochrona przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz przed zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Ponadto w dziedzinie bezpieczeństwa informacji SKW zamierza realizować następujące cele:
 • zgodność z prawem,
 • ochrona zasobów informacyjnych,
 • ochrona wizerunku SKW,
 • uzyskanie i utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa zasobów, rozumiane jako zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów oraz zapewnienie rozliczalności podejmowanych działań,
 • zapewnienie ciągłości działania procesów i właściwej reakcji na incydenty bezpieczeństwa,
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa informacji wśród pracowników i współpracowników SKW,
 • Powyższe cele osiągane są m.in. przez realizowane strategie:
 • właściwą organizację systemu ochrony danych w SKW,
 • zarządzanie ryzykiem w celu ograniczania go do akceptowanego poziomu bezpieczeństwa,
 • właściwą ochrona informacji, a w szczególności informacji prawnie chronionych,
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności informacji i niezawodności systemów informatycznych,
 • właściwą ochronę informacji związanych z zawartymi umowami,
 • wdrażanie, eksploatacja i rozwój systemów informacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
 • stała edukacja użytkowników systemu informacyjnego,
 • okresowe przeglądy (audyty) w zakresie ochrony danych osobowych.

5.       ZAKRES STOSOWANIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. W ramach zabezpieczenia danych osobowych ochronie podlegają:
 2. sprzęt komputerowy – serwer, komputery osobiste (w tym laptopy) i inne urządzenia zewnętrzne w tym urządzenia do monitoringu wizyjnego,
 3. oprogramowanie,
 4. dane osobowe zapisane na informatycznych nośnikach danych oraz dane przetwarzane w systemach informatycznych,
 5. hasła użytkowników,
 6. bazy danych i kopie zapasowe,
 7. wydruki,
 8. związana z przetwarzaniem danych dokumentacja papierowa.
 • Polityka bezpieczeństwa dotyczy przetwarzania wszystkich danych osobowych, przetwarzanych przez SKW w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, a także w systemach informatycznych będących w dyspozycji SKW i zawiera następujące informacje:
 • wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe (obszar przetwarzania danych osobowych),
 • rejestr czynności przetwarzania,
 • sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami,
 • środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych,
 • procedury dotyczące postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych

A.           Obszar przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez SKW odbywa się zarówno przy wykorzystaniu systemów informatycznych jak i poza nimi, tj. w wersji tradycyjnej, „papierowej”. Obszar przetwarzania danych osobowych przez SKW został określony w załączniku nr 1 do Polityki bezpieczeństwa pt.: „Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w których przetwarzane są dane osobowe”. Za obszar przetwarzania danych należy rozumieć obszar, w którym wykonywana jest choćby jedna z czynności przetwarzania danych osobowych.

B.           Rejestr czynności przetwarzania

Dokument zawierający zestawienie zbiorów danych osobowych wraz z wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych oraz cele przetwarzania, kategorie odbiorców, opis kategorii osób których dane dotycząc wraz ze wskazaniem podstawy prawnej przetwarzania, stanowią załącznik 2 do Polityki bezpieczeństwa pt.: „Rejestr czynności przetwarzania”.

C.           Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami.

W ramach procesów przetwarzania danych SKW nie dochodzi do przepływu danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi.

 • Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

Środki techniczne dotyczące systemów informatycznych zamieszczone zostały w instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, stanowiącej załącznik nr 3 do Polityki bezpieczeństwa.

 • Procedury dotyczące postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych.

Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do Polityki bezpieczeństwa.

6. ELEMENTY I ŚRODKI ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Do elementów zabezpieczenia danych osobowych przez SKW zalicza się:
 2. stosowane metody ochrony pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe (zabezpieczenia fizyczne),
 3. odpowiednie środki zabezpieczenia danych w systemach informatycznych (zabezpieczenia techniczne),
 4. nadzór Administratora nad wprowadzonymi zasadami i procedurami zabezpieczenia danych (zabezpieczenie organizacyjne),
 5. bezpieczeństwo osobowe.
 • Zabezpieczenia fizyczne obejmują:
 • wydzielenie pomieszczeń i ich części, tworzących obszar przetwarzania danych,

W przypadku gdy w pomieszczeniu znajduje się część ogólnodostępna oraz część, w której przetwarzane są dane osobowe – część w której przetwarzane są dane osobowe powinna być wyraźnie oddzielona od ogólnodostępnej.

Wydzielenie części pomieszczenia, w której przetwarzane są dane osobowe może być w szczególności dokonane przez montaż barierek, przegród lub odpowiednie ustawienie mebli biurowych uniemożliwiające lub co najmniej ograniczające niekontrolowany dostęp osób niepowołanych do zbiorów danych osobowych przetwarzanych w danym pomieszczeniu.

 • samodzielny dostęp do pomieszczeń jest możliwy wyłącznie dla osób upoważnionych, wstęp osób postronnych jest możliwy jedynie podczas obecności pracowników SKW posiadających stosowne upoważnienia,

W pomieszczeniach i częściach pomieszczeń, tworzących obszar przetwarzania danych SKW, mają prawo przebywać wyłącznie osoby upoważnione do dostępu i/lub przetwarzania danych osobowych oraz osoby sprawujące nadzór i kontrolę nad bezpieczeństwem przetwarzania danych.

Osoby nieupoważnione do przetwarzania danych osobowych określonej kategorii, mające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do tych danych lub wykonujące inne czynności nie mające związku z dostępem do tych danych mogą przebywać na obszarze przetwarzania danych wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika SKW, lub w razie jego nieobecności, na podstawie upoważnienia wydanego, przez Administratora danych osobowych.

 • zastosowanie środków zabezpieczających w przypadku czasowego lub całkowitego opuszczenia pomieszczenia.

Całkowite opuszczenie pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe musi wiązać się z zastosowaniem dostępnych środków zabezpieczających to pomieszczenie przed wejście osób niepowołanych.

Czasowe opuszczenie pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane osobowe, musi wiązać się z zastosowaniem dostępnych środków zabezpieczających używane aktualnie zbiory danych osobowych. W szczególności w razie planowanej, choćby chwilowej, nieobecności pracownika upoważnionego do przetwarzania danych osobowych, obowiązany jest on umieścić zbiory występujące w formie papierowej w odpowiednio zabezpieczonym miejscu ich przechowywania oraz dokonać niezbędnych operacji w systemie informatycznym (w szczególności zablokowanie systemu operacyjnego komputera) uniemożliwiającym dostęp do danych osobowych osobom niepowołanym.

Opuszczenie przez pracownika przetwarzającego dane osobowe obszaru ich przetwarzania bez zabezpieczenia budynku i/lub pomieszczenia oraz umiejscowionych w nim zbiorów danych jest niedopuszczalne i jako takie traktowane będzie, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

 • kontrolę dostępu do pomieszczeń, w którym przetwarzane są dane,

Kontrola dostępu polegać będzie w szczególności na ewidencjonowaniu wszystkich przypadków pobierania i zwrotu kluczy do budynków i pomieszczeń. W ewidencji uwzględnia się:

 • imię i nazwisko osoby pobierającej lub zdającej klucz,
 • numer lub inne oznaczenie pomieszczenia
 • godzinę pobrania oraz zdania klucza

Klucze do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe wydawane być mogą wyłącznie pracownikom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych lub innym pracownikom upoważnionym do dostępu do tych pomieszczeń na innych zasadach.

 • przechowywanie akt w wersji papierowej w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach, w zamykanych na klucz szafach,

SKW zapewni aby w pomieszczeniach w których przetwarzane są dane osoby znajdowały się szafy zamykane na klucz, zapewniające bezpieczne przechowywanie danych w wersji papierowej. Ponadto w pomieszczeniach tych znajdować się urządzenia umożliwiające trwałe zniszczenie dokumentów zbędnych.

 • kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w sejfie winnym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.
 • Zabezpieczenia techniczne obejmują:
 • systemy informatyczne zastosowane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu,
 • w systemach informatycznych w Spółce obowiązują zabezpieczenia na poziomie wysokim, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia,
 • zastosowano mechanizmy kontroli dostępu do systemów informatycznych i ich zasobów; uprawnienia są różne dla różnych grup użytkowników,
 • zastosowano odpowiednie i regularnie aktualizowane narzędzia ochronne, w tym oprogramowanie antywirusowe, które jest regularnie aktualizowane,
 • system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych i logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem,
 • tworzone są regularnie kopie zapasowe zbiorów danych przetwarzanych w systemach informatycznych oraz kopie programów służących do przetwarzania danych osobowych,
 • zastosowano zabezpieczenia systemu przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej (listwy przeciwzakłóceniowe),
 • Zabezpieczenia organizacyjne obejmują:
 • pracownicy SKW, którzy na bieżąco kontrolują pracę systemu informatycznego z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującą w tym zakresie wiedzą, o zaobserwowanych nieprawidłowościach informują Administratora;
 • osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych mające dostęp do danych osobowych, które są w dyspozycji SKW, zobowiązane są do utrzymywania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia, również po odwołaniu z określonego stanowiska, a także po ustaniu zatrudnienia; w tym celu osoby te podpisują oświadczenie o utrzymywaniu w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia,

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostaną zaznajomione z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uregulowaniami wewnętrznymi a także technikami i środkami ochrony tych danych. W szczególności osoby te zaznajamiane są tymi przepisami przed dopuszczeniem do pracy na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych, a w trakcie trwania zatrudnienia – w przypadku zmian tych przepisów, uregulowań lub technik i środków ochrony.

Zaznajomienie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uregulowaniami wewnętrznymi, a także technikami i środkami ochrony danych stosowanymi w SKW może odbywać się w szczególności poprzez:

 • instruktaż na stanowisku pracy,
 • szkolenie wewnętrzne,
 • szkolenie zewnętrzne

Osoby przetwarzające dane osobowe SKW zostaną ponadto zaznajomione z zakresem informacji objętych tajemnicą w związku z wykonywaną przez siebie pracą, a w szczególności zostaną poinformowane o powinności zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobach ich zabezpieczenia.

Naruszenie przez zatrudnione w ramach stosunku pracy osoby upoważnione do dostępu i/lub przetwarzania danych osobowych, zasad bezpiecznego i zgodnego z prawem ich przetwarzania, traktowane będzie jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

 • przetwarzanie danych osobowych może być wykonywane wyłącznie przez osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych,

SKW dopuszcza do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym i/lub tradycyjnym wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych osobowych lub inną upoważnioną do tego osobę.

 • kontrola nad dostępem do danych osobowych

Osoby przetwarzające dane osobowe zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych poprzez wpisanie określonych kompetencji do zakresu obowiązków na danym stanowisku.

 • W ramach zabezpieczeń osobowych SKW:
 • stosować będzie klauzulę o zachowaniu poufności danych osobowych w umowach o pracę oraz w umowach ze zleceniobiorcami, z którymi związane jest przetwarzanie danych osobowych;
 • wprowadzi się obowiązek raportowania do Administratora wszelkich naruszeń (incydentów), zauważonych podatności i innych słabych punktów oraz przypadków błędnego działania sprzętu i oprogramowania.

8. ROZPOWSZECHNIANIE I ZARZĄDZANIE DOKUMENTEM  POLITYKI

 1. Niniejszy dokument zawiera informacje o zabezpieczeniach, dlatego też został objęty ochroną na zasadzie tajemnicy przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Wybrane jego elementy mogą zostać udostępnione innym podmiotom po zawarciu stosownej umowy o zachowaniu poufności.
 2. Za zarządzanie dokumentem Polityki Bezpieczeństwa, w tym jego rozpowszechnianiem, aktualizacją, utrzymywaniem spójności z innymi dokumentami, jest odpowiedzialny administrator danych.
 3. Z treścią niniejszego dokumentu powinny zostać zapoznane wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, które z racji wykonywanych obowiązków i czynności mają dostęp do danych osobowych.
 4. Integralną część niniejszej Polityki Bezpieczeństwa stanowią następujące załączniki:
 5. Załącznik nr 1 – Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w których przetwarzane są dane osobowe;
 6. Załącznik nr 2 – Rejestr czynności przetwarzania;
 7. Załącznik nr 3 – Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 8. Załącznik nr 4 – Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych
 9. Załącznik nr 5 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 10. Załącznik nr 6 – Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
Back to Top